دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 0
تعداد نوشته ها : 23
تعداد نظرات : 1
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

امنیت ملی و فرهنگ ایثار و شهادت


تهران – حیات

برای بررسی تاثیر شهادت بر امنیت، ابتدا باید به تشریح مفهوم امنیت پرداخت.
امنیت از دیرباز یکی از نیازهای اولیه بشر بوده و بسیاری از جنگ ها و صلح ها جهت به دست آوردن و حفظ امنیت بوده است.
به طور کلی واژه امنیت عمدتا به نوعی احساس روانی اطلاق می گردد که در آن به خاطر مبرا بودن از ترس، وضعیت آرامش و اطمینان خاطر حاصل می گردد. پدیده هایی که ممکن است باعث ترس شده و آرامش و اطمینان خاطر افراد را مختل سازند، بسیار متعدد و درعین حال پیچیده اند.
با گذشت زمان و ایجاد تغییراتی در توقعات و نیازهای انسان ها، متغیرهای جدیدی برای تعریف امنیت وارد عرصه می شوند. برای مثال امروزه پدیده هایی چون تخریب محیط زیست از مهم ترین عوامل بر هم زننده امنیت بشر تلقی می شود درحالی که تا صد سال پیش چنین چیزی اصلا متصور نبود.
در مطالعه مفهوم امنیت با دو نگرش سنتی و نوین روبرو می شویم؛ در نگرش سنتی دولت ها منشا اصلی تهدید و مسوول اولیه برقراری امنیت می باشند. براین اساس، امنیت به صورت حفاظت فیزیکی از دولت در مقابل تهدیدهای خارجی تعریف می گردد. این نگرش جهان را عرصه کشمکش برسر قدرت و امنیت می بینند و برآن است که وضعیت جنگی، مشخصه محوری و پایدار نظام بین الملل است.
اگر از حیطه مفهوم سنتی امنیت ملی که ناظر بر فقدان خطر و آسودگی از حملات نظامی دشمن است، خارج شده و به مفهوم جدید امنیت ملی ملتزم شویم، آن گاه گستره پیوند عمیق امنیت در ابعاد اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، دفاعی و ... با جهان خارج به روشنی محقق می شود.
اگر در دوران جنگ سرد حوزه امنیت در بعد نظامی و تنها میان دو ابرقدرت تئوریزه می گردید، امروزه حوزه امنیت در ابعاد گوناگون اقتصادی، نظامی، فرهنگی، زیست محیطی، اجتماعی و ... و میان همه دولت ها و بازیگران نوین بین المللی از جمله رسانه ها، سازمان های فراملی، سازمان های جنایی، گروه های غیردولتی، شرکت های چندملیتی و ... تئوریزه می گردد.
پیچیده ترین و مهم ترین مولفه امنیت ملی در هر کشور، امنیت فرهنگی است. برای یک کشور که هویت فرهنگی آن، مولفه اصلی تلقی می شود، این امر اهمیت بیشتری خواهد داشت و هرچه این حکومت، مبانی فکری و اعتقادی و الگوهای رفتاری دیگران را به چالش بیشتری کشانده باشد، از تهدیدات بیشتری برخوردار خواهد بود.
بنابراین، تهدیدات فرهنگی که از آن به تهاجم فرهنگی و یا تهدید نرم یاد می شود، به دنبال ایجاد انواع بحران های فرهنگی – سیاسی در جامعه برای دستیابی به اهداف و اغراض سیاسی است. هدف اصلی از این نوع تهدید، حذف باورمندی جامعه و سلب اراده و روحیه مقاومت و در مجموع استحاله فرهنگی – سیاسی است.
در این نوع تهدید تلاش می شود، ملتی دارای آرمان به ملت بی آرمان تبدیل شود و آن هم به دست خود، الگوهای رفتاری خود را در حوزه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به چالش اندازد.
هدف از هرنوع تهدید تاثیرگذاری بر اندیشه، عواطف و اراده و سرانجام به تسلیم کشاندن حریف است. بنابراین نقطه مشترک همه تهدیدات، تحمیل اراده به نیروی مقابل است. تفاوت های تهدیدات، در به کارگیری روش ها، ابزارها و ... است.
تهدید می تواند با تاکید بر توان فیزیکی (لشکرکشی، اشغال خاکریز و سرزمین، نابودی و کشتن انسان ها و ویران نمودن مراکز اقتصادی) اجرا شود و یا می تواند با تکیه بر روش های سیاسی، روانی و شیوه های غیرخشونت آمیز و با به کارگیری قدرت نرم برای تاثیرگذاری بر اراده حریف و نیروی مقابل انجام گیرد.
بی تردید اگر فکر، اراده و قدرت روحی حریف تسخیر شود، کاربرد قدرت سخت و لشکرکشی ضرورتی نخواهد داشت. از همین رو، قدرت های استکباری با کاربرد عملیات روانی، مقاومت ملت ها و نظام های سیاسی را پیش از عملیات نظامی فرو می ریزند یا برای سرعت بخشیدن در اهداف عملیات نظامی، اقتصادی و سیاسی از سلاح عملیات روانی به منظور سلب اراده و انگیزه نبرد در نخبگان یک کشور، مردم و نیروهای مسلح بهره می گیرند و عملا خاکریزهای دفاعی کشور بدون خونریزی سقوط می کند.
بنابراین امروزه تهدید نرم موثرترین، کارآمدترین و کم هزینه ترین و درعین حال خطرناک ترین و پیچیده ترین نوع تهدید علیه امنیت ملی یک کشور است، زیرا می توان با کمترین هزینه با حذف لشکرکشی و ازبین بردن مقاومت های فیزیکی به هدف رسید؛ زیرا با عواطف، احساسات، فکر و اندیشه و باور و ارزش ها و آرمان های یک ملت و نظام سیاسی ارتباط دارد.
ابعاد این جنگ و تهدید گسترده تر و مخرب تر است زیرا دین، فکر و آرمان ملت ها را آماج تهاجم خود قرار می دهد. تهدید نرم به "روحیه" به عنوان یکی از عوامل قدرت ملی خدشه وارد می کند، عزم و اراده ملت را از بین می برد و مقاومت و دفاع از آرمان  و سیاست های نظام را تضعیف می کند. فروپاشی روانی یک ملت می تواند مقدمه ای برای فروپاشی سیاسی- امنیتی و ساختارهای آن باشد.
"جوزف نای" قدرت نرم را شیوه غیر مستقیم رسیدن به نتایج مطلوب بدون تهدید یا پاداش ملموس می داند. این شیوه غیر مستقیم رسیدن به نتایج مطلوب چهره دوم قدرت است. بر این پایه یک کشور می تواند به مقاصد مورد نظر خود در سیاست جهانی نایل آید، چون کشورهای دیگر، ارزش های آن را می پذیرند، از آن تبعیت می کنند، تحت تاثیر پیشرفت و آزاداندیشی آن قرار می گیرند و در نتیجه خواهان پیروی از آن می شوند.
در این مفهوم آنچه مهم تلقی می شود، تنظیم دستور العملی است که دیگران را جذب کند. بنابراین قدرت نرم ، توانایی کسب آنچه که می خواهید از طریق جذب کردن و نه از طریق اجبار و یا پاداش می باشد.
تهدیدات نرم پیچیده و محصول پردازش ذهنی نخبگان می باشد و اندازه گیری آن مشکل است. در حالی که تهدیدات سخت، عینی، واقعی و محسوس است و می توان آن را با ارایه برخی از معیارها، اندازه گیری کرد. روش اعمال تهدیدات سخت استفاده از زور و اجبار است در حالی که در تهدید نرم، از روش القا و اقناع سازی بهره گیری می شود.
هدف در تهدیدات سخت، تخریب و حذف فیزیکی حریف و تصرف و اشغال سرزمین است. در حالی که در تهدید نرم هدف تاثیرگذاری بر انتخاب ها، فرایند تصمیم گیری و الگوهای رفتاری حریف و در نهایت سلب هویت های فرهنگی است.
مفهوم امنیت در رهیافت های نرم افزارانه شامل امنیت ارزش ها و هویت های اجتماعی است، در حالی که این مفهوم در رهیافت های سخت افزارانه به معنای نبود تهدید خارجی تلقی می شود. تهدیدات سخت، محسوس و همراه با عکس العمل و برانگیختن است. در حالی که تهدیدات نرم به دلیل ماهیت غیر عینی و محسوس آن، عمدتا فاقد عکس العمل است.
مرجع امنیت در حوزه تهدیدات سخت عمدتا دولت ها هستند در حالی که مرجع امنیت در تهدیدات نرم محیط فروملی و فراملی (هویت فروملی و جهانی) است. کاربرد قدرت سخت در رویکرد امنیتی جدید عمدتا مترادف با فروپاشی نظام های سیاسی- امنیتی مخالف یا معارض است، در حالی که کاربرد قدرت نرم در رویکردهای امنیتی جدید علیه نظام های سیاسی مخالف یا معارض، متراف با فرهنگ سازی و نهادسازی در چهارچوب اندیشه و الگوهای رفتاری نظام های لیبرال و دمکراسی تلقی می شود.
با توجه به تعریفی که از مفهوم امنیت شد، می توان به تاثیر فرهنگ مقاومت، ایثار و شهادت بر امنیت ملی نیز پی برد. شهادت از دو طریق می تواند بر امنیت تاثیر گذار باشد. اولین تاثیر ایثار و شهادت و فرهنگ شهادت طلبی بر مقوله امنیت به مفهوم سنتی آن است.
روحیه شهادت طلبی هم نقش بازدارندگی دارد و دشمن را از تهاجم باز می دارد و هم باعث می شود در هنگامه هجوم، جوانان و مردان این دیار به میدان جنگ شتافته و از حریم اسلام حراست و پاسداری نمایند.
تجربه اکثر کشورها نیز نشان می دهد که هرگاه روحیه ایثار و فداکاری در میان مردم ضعیف بوده، دشمن نه تنها در تهاجم خود موفق بوده بلکه توانسته است بخش هایی از خاک کشور مورد هجوم را از آنان جدا نماید. از این رو روحیه فداکاری و شهادت طلبی سد محکمی در برابر تهاجم دشمن به شمار می آید.
اما مهمترین تاثیری که فرهنگ ایثار و شهادت بر امنیت کشور دارد، تاثیر فرهنگی و نرم است. فرهنگ شهادت و شرح حال زندگی و رشادت های شهدا در صورتیکه بتواند به زیبایی به نسل جوان منتقل شود، می تواند نسلی مومن تربیت نموده که در هنگامه خطر به مانند پیشینیان خود به میدان جهاد و شهادت بشتابد.
فرهنگ شهادت هم به جهت بازدارندگی، امنیت کشور را از تهاجم نظامی تامین می کند و هم با عطرآگین کردن فضای کشور و مقابله با تهدیدات نرم دشمن، باعث تربیت نسلی مومن و شهادت طلب گشته که در هنگامه خطر به دفاع از اسلام می پردازند.
نشر فرهنگ ایثار و شهادت همچنین می تواند نسلی شجاع و ایثارگر تربیت نموده تا مانند شهدا در میدان جهاد علمی نیز نقش آفرینی کنند.از این رو دستگاه های فرهنگی کشور باید کوشش نمایند با معرفی هر چه بیشتر شهدا به نسل جوان، آنان را با فداکاری های این شهدا آشنا نمایند و این کار را مقدمه تربیت جوانان و سازندگی کشور قرار دهند.

منبع : www.hayat.com

دسته ها :
جمعه بیست و هفتم 10 1387

6مهر

 

آتش سوزی پالایشگاه آبادان همچنان ادامه دارد. سپاه خوزستان گزارش داد: نیروهای عراقی از صبح امروز وارد روستای دب هردان در 20 کیلومتری جنوب غربی اهواز شده اند. توپخانه و تانک هایشان را در این روستا مستقر کرده اند و با اجرای آتش روی بخش جنوب غربی اهواز خسارت قابل توجهی به بار آورده اند. تعداد تانک های دشمن را در این منطقه 50 تا 80 دستگاه ذکرکرده اند. شهربانی سوسنگرد گزارش داد: نزدیک ظهر حدود 200 تانک دشمن در 5 کیلومتری سوسنگرد پشت رودخانه کرخه در حال زدن پل بودند که نیروهای خودی آن ها را عقب راندند.                      

با نزدیک شدن نیروهای عراقی به اندیمشک و دزفول، از سوی مسئولین نظامی منطقه نسبت به سقوط و دستیابی دشمن به دو منطقه مهم نظامی (پایگاه هوایی دزفول و پادگان دو کوهه ی اندیمشک) و قطع جاده ارتباطی خوزستان هشدار داده شد. فرماندار دزفول اعلام کرد: تیپ زرهی دزفول تا کنون 3 بار مجبور به عقب نشینی شده و در حال حاضر، 4 تانک و یک قبضه توپ در اختیار دارد. در حالی که دشمن حدود 100 تانک دراختیار دارد و توپخانه آن ها از توان بالایی برخوردار است. دشمن طی شب و روز گذشته شهرهای بوشهر، خارک، دوگنبدان، آبادان، دزفول، کرمانشاه اسلام آباد و ارومیه را بمباران کرد. ارتش جمهوری اسلامی در اطلاعیه شماره 80 خود اعلام کرد: برابر اطلاع رسیده رزمندگان دلیر ارتش جمهوری اسلامی در بامداد امروز به ستون رزمی عراق در محور قصر شیرین - گیلان غرب حمله سنگینی کرده و تعداد زیادی از تانک های دشمن را نابود کردند.

 

در پی این حملات مردم غیور گیلان غرب به پشتیبانی برادران سرباز خود شتافته، ستون دشمن را قلع و قمع کردند.

دسته ها :
پنج شنبه بیست و ششم 10 1387

5مهر

در محور جنوب اجرای آتش توپخانه و بمباران دشمن ادامه دارد. و در جبهه میانی، با آن که 36 ساعت از ورود دشمن به قصر شیرین می گذرد، مقاومت و جنگ تن به تن در بعضی از نقاط شهر ادامه دارد. در ساعت 3 بعد از ظهر ارتش اعلام کرد: دشمن با 200 تانک مشغول پیشروی به سوی گیلان غرب است. دشمن طرح ریزی کرده عملیات اشغال گیلان غرب تا ساعت 30/20 امروز پایان یابد. حملات هوایی عراقی ها به شهرهای آبادان، خرمشهر، اهواز، مهران کرمانشاه، سنندج، مریوان، اسلام آباد، ادامه یافت. بر اثر بمباران چند روز اخیر منطقه اسلام آباد 121 نفر کشته شده اند. ارتش امروز در15 اطلاعیه فعالیت های نیروهای دریایی، هوای و زمینی را به اطلاع مردم رساند. خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد: عراق ادعا کرد نیروهایش اهواز را تصرف کرده اند. در ششمین روز جنگ، ایران به حملات هوایی در سرتاسر مرز مبادرت کرد. ایران ادعای عراق را در مورد سقوط اهواز دروغ بزرگ خواند. عراق روز پنجشنبه ادعا کرد خرمشهر را تصرف کرده، ولی ایران این مطلب را انکار کرد. رادیو لندن اعلام کرد: کارایی نیروی هوایی ایران بدون شک به مراتب بیشتر از حد انتظار برخی از ناظران بوده است. نیروی هوایی عراق موفق نشده به آسانی از حملات نیروی هوایی ایران به هدف های عمده اقتصادی مانند مجموعه عظیم پتروشیمی بصره و تأسیسات نفتی شمال عراق جلوگیری کند.

دسته ها :
پنج شنبه بیست و ششم 10 1387
سپاه غرب کشور اعلام کرد:  

نیروهای مهاجم در ساعت 6 بعد از ظهر وارد قصر شیرین شده اند و مقر سپاه و رادیو تلویزیون را تصرف کرده اند. هم چنین امروز شهرهای  بوشهر، امیدیه، آغاجاری، آبادان، اهواز، مسجد سلیمان، دزفول، کرمانشاه، ارومیه و تبریز مورد حمله هواپیماهای عراقی قرار گرفت. رادیو لندن به نقل از خبرنگار خود از بغداد گزارش داد: در سحرگاه امروز هواپیماهای ایران به بغداد حمله کردند و ساعتی بعد موج حمله دیگری آغاز شد و هواپیمای ایران در ارتفاع کم بر فراز شهر پرواز کردند. عراق مدعی است صبح امروز سه فانتوم ایران را سرنگون کرده و لی کارمندان سفارت انگلیس در بغداد که شاهد جریان  بودند، می گویند عراقی ها نتوانستند هواپیماها را سرنگون کنند.

 

طارق عزیز معاون رییس جمهور عراق در پاریس گفت: ایران مواد قرارداد الجزایر را که به نفع عراق بود، نقض کرده و حقوق مشروع عراق را نادیده گرفته است، بنابر این ما مجبور شدیم سرزمین های خود را با قدرت آزاد و حاکمیت کامل عراق را بر شط العرب بر قرار و قرارداد 1975 را لغو کنیم. ما به شرطی آماده مذاکره هستیم که دولت ایران به حاکمیت ما بر شط العرب و سرزمین هایی را که چند روز پیش آزاد ساخته ایم، احترام بگذارد.

 

 4مهر

در ساعت 44/2 دقیقه بامداد سپاه پاسداران گزارش داد: 200 تانک عراقی در مرز خرمشهر آماده ورود به شهر و اشغال آن هستند. توان خودی در مقابل دشمن فقط حدود 200 نفر مسلح به ژ - 3 است. برادران سپاه به منظور ایجاد تأخیر در ورود نیروهای دشمن پل نو را منهدم کردند. محور بستان نیز دشمن به پیشروی خود ادامه می دهد. نیروهای خودی برای جلوگیری از نفوذ دشمن به بستان، پل ورودی را منفجر کرده اند.

 

 در ساعت 30/22 سپاه پاسداران گزارش داد:

 نیروهای مهاجم به 20 کیلومتری اهواز رسیده اند  و نیروهای خودی در حال عقب نشینی هستند، عراقی ها از طرف دشت آزادگان به حمیدیه رسیده اند.نزدیک است که پادگان حمیدیه را تصرف کنند. آن ها توسط تانک ها و سلاح ها ی سنگین پشتیبانی می شوند.

 

در جبهه میانی نیز دشمن دست به محاصره شهر دهلران می زند. سد کنجان چم پس از یک نبرد 5 ساعته ظهر این روز به دست عراقی ها می افتد. در ادامه حملات هوایی امروز شهرهای تهران، بوشهر، آبادان، اهواز، دزفول، کرمانشاه، مهران، کاشان و قم توسط عراقی ها بمباران می شود.

دسته ها :
پنج شنبه بیست و ششم 10 1387

3مهر

در جبهه جنوبی پیشروی عراق ادامه دارد. با روشنایی هوا، 50 تانک تا 7 کلیومتری خرمشهر جلو آمدند ودر حوالی ظهر به پلیس راه خرمشهر می رسند اکثر مردم خرمشهر مجبور به تخلیه شهر شده اند  ولی نیروهای مردمی و نظامی به مقاومت ادامه می دهند. سپاه پاسداران در ساعت 10 شب گزارش می دهد: وضعیت خرمشهر خوب نیست. به توپخانه و زرهی نیاز شدید است.

 

خرمشهر از دو طرف در محاصره نیروها ی بعثی است. آن ها از راه شلمچه تا 40 کیلومتری آمده است. از راه شمال هم به 4-5 کیلومتری رسیده اند، نیاز به کمک فوری است.

 

تعداد شهدای روز گذشته آبادان 200 نفر و تعداد مجروحین بسیار زیاد اعلام می شود، آب و برق شهر قطع شده و آن هایی که هنوز از شهر خارج نشده اند در وضع بدی به سر می برند.

 

طبق خبرهای دیگر شهر بستان در حال سقوط است.

 

در جبهه میانی، در محور مهران، ارتش 40 کیلومتر به طرف دهلران عقب نشسته است. مردم ایلام بسیج شده اند و در کوه های اطراف مشغول سنگربندی هستند.

 

شهر قصر شیرین در محاصره کامل است. مسوولین و فرماندهان نظامی مکرراً سقوط قصر شیرین را هشدار داده و تقاضای کمک می کنند.

 

 سپاه غرب کشور اعلام کرد:

 

نیروهای مهاجم در ساعت 6 بعد از ظهر وارد قصر شیرین شده اند و مقر سپاه و رادیو تلویزیون را تصرف کرده اند. هم چنین امروز شهرهای  بوشهر، امیدیه، آغاجاری، آبادان، اهواز، مسجد سلیمان، دزفول، کرمانشاه، ارومیه و تبریز مورد حمله هواپیماهای عراقی قرار گرفت. رادیو لندن به نقل از خبرنگار خود از بغداد گزارش داد: در سحرگاه امروز هواپیماهای ایران به بغداد حمله کردند و ساعتی بعد موج حمله دیگری آغاز شد و هواپیمای ایران در ارتفاع کم بر فراز شهر پرواز کردند. عراق مدعی است صبح امروز سه فانتوم ایران را سرنگون کرده و لی کارمندان سفارت انگلیس در بغداد که شاهد جریان  بودند، می گویند عراقی ها نتوانستند هواپیماها را سرنگون کنند.

 

طارق عزیز معاون رییس جمهور عراق در پاریس گفت: ایران مواد قرارداد الجزایر را که به نفع عراق بود، نقض کرده و حقوق مشروع عراق را نادیده گرفته است، بنابر این ما مجبور شدیم سرزمین های خود را با قدرت آزاد و حاکمیت کامل عراق را بر شط العرب بر قرار و قرارداد 1975 را لغو کنیم. ما به شرطی آماده مذاکره هستیم که دولت ایران به حاکمیت ما بر شط العرب و سرزمین هایی را که چند روز پیش آزاد ساخته ایم، احترام بگذارد.

دسته ها :
پنج شنبه بیست و ششم 10 1387
 2 مهر

گزارش ها از جنوب کشور حاکی است که تانک های عراقی در حال پیشروی در خاک ایران هستند از مردم خرمشهر خواسته شده تا در شهر سنگر بسازند و پشت انبارهای عمومی صف آرایی کنند در پی سقوط پاسگاه طلاییه، تلاش دشمن برای رسیدن به جاده اهواز – خرمشهر ادامه یافت.

 

حدود ظهر این تلاش دشمن منجر به سقوط منطقه کوشک شد. شهربانی آبادان اعلام کرد: با توجه به بمباران و آتش مداوم روی آبادان، زندانیان شهر با هجوم به درهای خروجی و شکستن آن ها فرار کردند که با تلاش مأمورین عده ای از آن ها دستگیر شدند. در جبهه میانی نیز نبرد ادامه یافت.

 

سپاه غرب اعلام کرد:  پس از بمباران هوایی  شهر مهران،  دشمن در ساعت  30/10  پیشروی  کرد. مهران از زمین وهوا مورد هجوم واقع شد و بی سیم ستاد دستور عقب نشینی را صادر کرد  تانک های عراقی به شهر نزدیک شدند و مهران تصرف گردید. هنوز از سرنوشت برادران پاسدار اطلاعی در دست نیست. در نفت شهر درگیری ادامه یافت و دشمن محاصره آن را تنگ تر کرد و بعد از ظهر شهر سقوط کرد. محاصره شهر قصر شیرین نیز کامل شد و پاسگاه های مرزی به تصرف عراقی ها در آمد. آب و برق شهر قطع شده است. تعداد تانک های عراقی 120 تا 200 دستگاه برآورد شد. خبر دیگر حاکی است که 4 پاسدار در بین راه سر پل ذهاب و قصر شیرین توسط عراقی ها سر بریده شدند.

 

ارتش جمهوری اسلامی در اطلاعیه شماره 39 خود اعلام کرد که دولت عراق حملات هوایی و آتش توپخانه ای خود را متوجه منابع حیاتی و اماکن مسکونی ما نموده و به ندرت حملات خود را متوجه تأسیسات نظامی ما می نماید.

 

میگ های عراقی به دزفول، تبریز، کرمانشاه و تأسیسات نفتی آبادان و اسکله ها ی خرمشهر و بندر امام خمینی حمله کردند. طی شب گذشته و امروز 33 فروند هواپیمای میگ و سوخوی دشمن توسط آتشبارهای خودی سرنگون گردیدند.

 

ارتش عراق اعلام کرد: پس از کوشش های بی نتیجه دشمن برای دفاع از شهر مهران نیروهای ما این شهر را تصرف کردند و به نیروهای دشمن خسارات مادی و انسانی وارد شد. ما نیروهای باقی مانده و محاصره شده دشمن را به تسلیم دعوت می کنیم تا جان خود را حفظ کنند.

 

رادیو کلن در تفسیر خبری خود گفت: اگر قصد عراق سرنگونی رژیم آیت الله خمینی باشد، این قصد خیالی بیش نیست زیرا ارتش مجهز و منضبط عراق می بایست قسمت های چشمگیری را تحت کنترل در آورد. ولی طبق نظر کارشناسان توانایی نظامی عراق آن اندازه نیست که این هدف تحقیق یابد. از سوی دیگر رژیم اسلامی باید از داخل ساقط شود نه از خارج.

دسته ها :
پنج شنبه بیست و ششم 10 1387
 1 مهر

 در پی حمله هوایی دشمن در 31 شهریور، نیروی هوایی ایران بزرگ ترین عملیات هوایی خود را علیه عراق انجام داد. آیت الله خامنه ای، نماینده امام در شورای عالی دفاع، صبح این روز ضمن گزارشی به مجلس اظهار داشت نیروهای هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران از صبح حدود پانزده مرکز مهم نظامی عراق، از جمله جنوب بغداد و شهر موصل را هدف قرار داد.

 

 در این عملیات 140 هواپیما مأموریت داشتند که تقریباً همگی به سلامت بر گشته اند و از چند فروند اطلاعی در دست نیست. از بعد از ظهر 31 شهریور که حملات هوایی عراق شروع شد تا نیمه شب 10 میگ عراقی سرنگون شد و یک فانتوم از ایران آسیب دید و برنگشت. یکی، دو ساعت بعد از حمله عراقی ها،  حملات هوایی ایران شروع شد. در دومین روز حمله، دشمن پیشروی در خاک ایران را آغاز کرد.  لشگر 92 زرهی اهواز گزارش داد: حدود 200 تانک عراقی از شلمچه عبور کرد و  به 6 کیلومتری خرمشهر رسید. شهر زیر آتش شدید قراردارد، به طوری که حدود 100 نفر شهید و مجروح شده اند.

 

استاندار ایلام و سپاه غرب کشور نیز گزارش دادند: درگیری هایی که از 6 صبح در طول مرز موسیان تا دهلران و مهران آغاز شده ، ادامه دارد و دشمن با واحدهای زرهی و پشتیبانی هوایی، مواضعِ ایران را گلوله باران می کند. پاسگاه های محور موسیان و پاسگاه های بهرام آباد، گمرک، فرخ آباد، و آب زیادی در محاصره قرار گرفته که امکان سقوط آن ها می رود. ساعت 45/7 دقیقه صبح فرمانده گروهان ژاندارمری سومار اعلام می کند که بخش سومار و گروهان ژاندارمری در محاصره دشمن است. در ساعت 10 صبح سقوط سومار توسط سپاه غرب کشور تأیید می شود.

 

حدود ظهر همین روز دشمن تلاش خود را برای تصرف نفت شهر تشدید می کند و با تصرف پاسگاه گمرک نو، تانک هایش از روی جاده به سمت شهر حرکت می کند.

 

ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: به کلیه کشتی های تجاری در اروندرود و آب های مجاور که دشمن از آن ها به عنوان استتار و حفاظ استفاده می کند، اعلام می گردد که بلافاصله منطقه را ترک نمایند. کشتی هایی که در منطقه غیر ممنوعه خلیج فارس و دریای عمان تردد می نمایند موظفند بر مبنای موازین بین المللی پرچم ملیت خود را برافرازند و به سئوالات یگان های دریای جمهوری اسلامی ایران پاسخ صحیح دهند. چنانچه محموله های متعلق به عراق از هر بندری در خلیج فارس حمل شود، ایران مسوولیتی در قبال کشتی و بندر مربوطه نخواهد داشت.

 

ارتش عراق در بیانیه شماره 8 خود اعلام کرد: نیروهای مسلح ما در این روز تسلط بر محدوده سومار، سقوط بخش سومار و شهر قصرشیرین را مژده می دهند. ارتش ما از هر طرف این مناطق را در محاصره دارد. شهر محمره (خرمشهر) و آبادان را از یکدیگر جدا ساخته و واحدهای ایرانی در محاصره هستند.

 

امام خمینی به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید طی سخنانی اعلام کرد: گمان نکند ملت ما، که دولت ایران و ارتش ایران عاجز از این است که جواب به این ها (عراقی ها) بدهد. هر وقت مقتضی بشود من پیامی به ملت خواهم داد و به صدام حسین و امثال او نشان خواهم داد که این هااین اذناب آمریکا قابل ذکر نیستند – ملت ما نباید خیال بکند که جنگی شروع شده است و حالا فرض کنید که دست و پای خود را گم کنیم، نه، این حرف ها نیست، یک چیزی آوردند و یک بمبی این جا انداختند و فرار کردند، رفتند، یک دزدی آمده سنگی انداخته و فرار کرده است.

دسته ها :
پنج شنبه بیست و ششم 10 1387

 

روز شمار هفته اول جنگ

در ساعت 12 به وقت بغداد مرکز فرماندهی جنگ در عراق دستور پرواز 192 بمب افکن و جنگنده را برای حمله به فرودگاه های ایران صادر کرد. بیست دقیقه بعد، صدام حسین در حالی که یک چفیه قرمزرنگ به سر داشت و نوار فشنگ به دور کمر بسته بود ، وارد اتاق عملیات شد. عدنان خیرالله وزیر دفاع عراق در گزارشی به او اعلام کرد: سرور من، جوانها بیست دقیقه قبل پرواز کردند.

صدام پاسخ داد: نیم ساعت بعد کمر ایران را خواهند شکست.

 

به این ترتیب، با ورود هواپیماها به داخل مرزهای ایران، جنگ هشت ساله آغاز شد. از ظهربه بعد، مراکز و پایگاه های هوایی ایران به طور غافلگیرانه ای مورد حمله قرار گرفتند که عبارت بودند از:

 

اهواز: در ساعت 45/13 میگ های عراقی باند  فرودگاه، سیلو، ماکرویو و ... را بمباران کردند.

 

کرمانشاه: در ساعت 50/13 فرودگاه و حوالی آن بمباران شد.

 

بوشهر: در ساعت 55/13 میگ های عراقی فرودگاه بوشهر را مورد حمله قرار دادند.

 

دزفول: در ساعت 14 باند پایگاه چهارم شکاری بمباران شد.

 

تهران: در ساعت 20/14 چهار فروند میگ عراقی به فرودگاه مهر آباد و پایگاه یک شکاری حمله کردند که باند پایگاه و شش هواپیمای نظامی مورد اصابت بمب قرار گرفت.

 

سنندج: در ساعت 30/14 فرودگاه، سپاه و چند نقطه از شهر بمباران شد.

 

همدان: هواپیماهای عراقی، پایگاه هوایی نوژه را بمباران کردند که به قسمتی از باند و انبار خساراتی وارد شد.

 

تبریز: پایگاه شکاری، پالایشگاه و نیروگاه برق تبریز بمباران شد.

 

اصفهان: کوه های اطراف ذوب آهن اصفهان توسط هواپیماهای عراقی بمباران شد.

 

نیروهای دشمن که در پشت مرزها آماده شده بودند از عصر این روز حمله خود را به ایران آغاز کردند. بعد از ظهر حجم وسیع آتش دشمن بر روی شهر خرمشهر شروع شد و بسیاری از مردم را به خاک و خون کشید. گزارش ها حاکی است که همه پاسگاه های مرزی زیر آتش عراق قرار گرفته و درخواست کمک از تمامی نقاط مرزی به مراکز نظامی بالاتر ارسال شده است.

 

آیت الله خامنه ای نماینده امام در ارتش در پیام رادیویی اعلام کرد: دولت دست نشانده و مزدور عراق تجاوز هوایی را به حریم جمهوری اسلامی ایران آغازکرد و به چند پایگاه هوایی حمله نموده است. ما تاکنون نخواسته بودیم حمله کنیم اما ارتش جمهوری اسلامی تجاوز این بعثی های دست نشانده را تحمل نمی کند و درس تلخی به صدام خواهد داد.

دسته ها :
پنج شنبه بیست و ششم 10 1387

شهدا زنده اند . این نقل قول از طرف یکی از خانواده های شهید است که پدر این خانواده به مقام شهادت رسیده و در این باره چنین میگویند : خیلی موقع ها شده که وجودش رو تو خونمون احساس میکنم میام تو اتاق حس میکنم که در کنارمه نزدیک که میشه گرماشو حس میکنم انگار درست روبروم ایستاده ... آری به راستی که شهدا زنده اند و نزد پروردگارشان روزی میگیرند . ایه ای از قران کریم .

دسته ها :
چهارشنبه بیست و پنجم 10 1387

خاطره رهبر انقلاب از حادثه‌ی 8 شهریور 1360

فوق‌العاده نگران شدم، با حال بسیار ضعیف و ناتوانى که داشتم خودم را رساندم پاى تلفن، نشستم، بنا کردم این‌جا آن‌جا تلفن کردن، اما خبرها همه متناقض و نگران کننده بود. یکى مى‌گفت که حالشان خوب است، یکى مى‌گفت زنده بیرون آمدند، یکى مى‌گفت جسدشان پیدا نشده، یکى مى‌گفت توى بیمارستانند و من تا اوائل شب که خبر درستى به من نرسیده بود در حالت فوق‌العاده بد و نگرانى به سر مى‌بردم، تا بالأخره

من بیمار بودم، تازه از بیمارستان خارج شده بودم، در منزلى ... استراحت مى‌کردم و در جریان اوضاع و احوال هم قرار مى‌گرفتم؛ مرحوم شهید رجایى و شهید باهنر و برادران دیگر (می‌آمدند و) مسائل را با من در میان مى‌گذاشتند. لیکن خود من شرکت فعالى در جریانات نمى‌توانستم داشته باشم.در این اواخر تدریجاً حالم بهتر شده بود، گاهى در جلسات شرکت مى‌کردم، کمااین‌که در شب قبل از حادثه؛ در جلسه‌اى در اتاق خود مرحوم رجایى شرکت کردم و راجع به مسائل مهم مملکتى صحبت مى‌کردیم. بنابراین دور بودم از محل حادثه (انفجار) و بعدازظهر هم بود، من هم بیمار بودم و خوابیده بودم، از خواب که بیدار شدم از بچه‌هاى پاسدار، برادرهایى که پهلوى من بودند یک زمزمه‌هایى شنیدم. گفتم چیه؟ گفتند که یک بمب در نخست‌وزیرى منفجر شده است. گفتم که کى آن‌جا بوده؟ گفتند که رجایى و باهنر هم بودند، من فوق‌العاده نگران شدم، با حال بسیار ضعیف و ناتوانى که داشتم خودم را رساندم پاى تلفن، نشستم، بنا کردم این‌جا آن‌جا تلفن کردن، اما خبرها همه متناقض و نگران کننده بود. یکى مى‌گفت که حالشان خوب است، یکى مى‌گفت زنده بیرون آمدند، یکى مى‌گفت جسدشان پیدا نشده، یکى مى‌گفت توى بیمارستانند و من تا اوائل شب که خبر درستى به من نرسیده بود در حالت فوق‌العاده بد و نگرانى به سر مى‌بردم، تا بالأخره مطلب برایم روشن شد
.


احساسات من در آن موقع طبیعى است که چه احساساتى بود. دو دوست عزیز و قدیمى، دو انقلابى، دو عنصر تراز اول جمهوری اسلامی را از دست داده بودیم و من شدیداً احساس خسارت مى‌کردم، احساس ضایعه مى‌کردم، احساس غم مى‌کردم و از طرفى احساس خشم نسبت به آن کسانى که عاملین این حادثه بودند مى‌کردم و همین بود که فردا صبح زود با این‌که خیلى بى‌حال بودم پا شدم، سوار ماشین شدم، آمدم براى تشییع جنازه به مجلس، و با این‌که اطبا همه من را منع مى‌کردند که من شرکت نکنم و دخالت نکنم، دیدم طاقت نمى‌آورم که شرکت در مراسم نکنم، آمدم آن‌جا روى ایوان جلوى مجلس و یک سخنرانى‌اى هم با کمال هیجان کردم که دور و ور من را دوستان گرفته بودند که نبادا من بیفتم، از بس هیجان داشتم. به‌هرحال براى من بسیار حادثه‌ى تلخى بود، یعنى شاید بتوانم بگویم تلخ‌ترین حادثه‌اى بود که تا آنروز من دیده بودم، زیرا حادثه‌ى هفت‌تیر که مى‌توانست براى من تلخ‌تر باشد هنگامى اتفاق افتاده بود که من آن روز بیهوش بودم و نمى‌فهمیدم، بعد تدریجاً با این حادثه ذره ذره آشنا شدم و اطلاع پیدا کردم، اما این حادثه‌ى ناگهانى به خصوص بعد از حادثه‌ى هفت تیر براى من شاید تلخ‌ترین حادثه‌اى بود که تا آن روز براى من پیش آمده بود
.


مصاحبه‌ی مطبوعاتی پیرامون حادثه‌ی هشتم شهریور؛‌ 1361/5/26

دسته ها :
سه شنبه بیست و چهارم 10 1387
X